Keeleõppe projekt

Keeleõppe projekt „Uuenduslikud õppemeetodid suhtlusoskuste arendamiseks võõrkeeltes massaaži õpilastele ja õpetajatele“ („Innovative teaching methods for development of communication skills in foreign languages for massage teachers and students“) on strateegilise koostöö projekt (KA2 ehk meede 2), mis täidab Erasmus+ programmi peamisi eesmärke, arendades kutsekoolide õpetajate ja õpilaste erialase võõrkeele ja suhtluskeele oskusi. Projektipartnerid on keeltekoolid Londonis ja Maltal, kes aitavad välja töötada erialase inglise keele õppematerjale ja integreeritud keeleõppe programmi, kasutades innovatiivseid keeleõppe meetodeid ja vahendeid.

Projekti jooksul töötatakse välja e-õpe keeleõppe lõimimiseks õppekava raames ja lisaks efektiivsed innovaatilised õppemeetodid ja –materjalid. EMTK kaheksal õpetajal ja kaheksal õpilasel on võimalus pilootgruppidena õppida ja praktiseerida inglise keelt ja/või uuenduslikke õppemeetodeid autentses keelekeskkonnas Maltal ja Londonis. Uuenduslike keeleõppe meetoditena kasutatakse kommunikatiivset, ülesandel põhinevat, dogme, TPR (total physical response), grammatika-tõlke ja õpilaskeskset meetodit jt.

Projekti tulemusena arendatakse massööri õppekava. Kool plaanib lõimida omavahel kolm kuni neli eriala õppeainet – klienditeenindust, erialast inglise keelt, massaažiõpet ja tugiliikumiselundkonna testimist. Projekti raames on soetatud ja kasutusele võetud puutetundlik interaktiivne valgetahvel (interactive whiteboard) ehk smarttahvel.

Antud projekti innovaatilisus seisneb lõimitud keeleõppe programmis, õpetamismetoodikates, smarttahvli ja e-õppe kasutuselevõtus erialases võõrkeele- ja kutseõppes EMTK õpetajate poolt.

Projekti tulemusena paranevad massööride võõrkeele ja suhtlus- ning klienditeenindusoskus, mis tõstavad nende konkurentsivõimet nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul ja parandavad massaažiteenuse kvaliteeti.